گیربکس

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس گيربکس صنعتی
Industrial Gear Box

اساسا برنامه آنالیز روغن به منظور قضاوت در مورد کیفیت نگهداری ماشین و روغن انجام می شود. در این رابطه سه مقوله مهم و موثر در زمینه روغن و ماشین مورد ارزیابی قرار می گیرد:
الف- خواص روغن: استفاده و بکارگیری روغن مناسب بر اساس توصیه سازنده دستگاه
ب- آلاینده ها: وجود آلاینده ها در سیستم موجب کاهش کارآیی ماشین و زایل شدن کیفیت مطلوب روغن می شود.
ج- فرسایش: آنالیز ذرات فرسایشی، ما را قادر به شناسایی و ارزیابی شرایط غیرعادی می نماید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.