کمپرسور هوا

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس كمپرسور هوا
Air Compressor

تحقیقات انجام شده نشان ميدهد: در بسياری از شرکتها، کارخانجات و مجتمع های صنعتی عمدتا بدليل عدم شناخت کافی از توانمندي های روش های نوين نگهداری و تعميرات و يا عليرغم شناخت کافی از فن آوری های نوين و موثر به دليل عدم تمايل در بکارگيری آنها هنوز روش های سنتی نگهداری و تعميرات در آنجا حاکم می باشد.
نتيجه چنين رويکردی، افزايش هزينه های نگهداری و تعميرات ،خرابی های زودرس، مستهلک شدن زود هنگام تجهيزات و ماشين آلات و عدم راندمان و کارايی لازم می باشد .

* در صورت آلودگی شدید آب انجام خواهد شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.