موتور دیزلی

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس موتور ديزلی
Diesel engine

آناليز روغن برای موتورهای ديزلی يك نياز اساسي تلقی می شود؛ چرا كه با اجرای برنامه آناليز روغن(Oil Analysis Machinery Condition Monitoring) می توان از وضعيت عملكرد درون سيستم و نحوه سرويس و نگهداري اطلاع يافت . بطور مثال وجود بيش از اندازه عناصر فرسايشي از قبيل آهن ؛ آلومينيوم ؛ كروم و… در روغن موتور يك عامل هشدار دهنده در رابطه با سايش غيرعادي بوش سيلندر، پيستون و رينگ می باشد. از این طریق امکان شناسايي عوامل و میزان شدت فرسايش و نحوه انجام اقدامات اصلاحی میسر می گردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.