روغن نو دنده

جدول آزمایش های روغن نو دنده Gear New Oil

برای سیستم های انتقال نیرو، دنده های مختلفی بکار گرفته می شود که نیاز به روانکاری مناسب دارند. انتخاب روانکار مناسب مستلزم بررسی دقیق شرایط کار و مشخصات فیزیکی شیمیایی روانکار می باشد.روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.