ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور یکی از تجهیزات گران قیمت در پست های برق و مراکز صنعتی است. بعضی از قسمت های ترانسفورماتور به مرور زمان یا به علت شرایط نامطلوب کار و یا در اثر فشارهای ناشی از حوادث غیر مترقبه شبکه و یا حتی بی توجهی در امر سرویس دوره ای دستخوش تغییرات و یا صدماتی میگردد که در صورت عدم رسیدگی به موقع می تواند موجب ضایعات جبران ناپذیر گردد.
در این رابطه می توان به اهمیت کنترل کیفیت روغن در زمان بهره برداری و سرویس های دوره ای که شامل تست روغن ترانس نیز می شود، اشاره نمود. با صرف هزینه ای ناچیز و در فواصل زمانی منظم روغن ترانسفورماتور بررسی میشود و از این طریق می توان از سلامت کار ترانس اطمینان حاصل نمود. با تعویض یا تصفیه بموقع روغن و خارج نمودن ناخالصی و رطوبت از آن، احتمال بروز خرابی های بعدی به مراتب کمتر خواهد بود.

وظیفه روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور دو وظیفه اصلی خنک سازی ترانسفورماتور و خاموش کردن جرقه را بر عهده دارد.
بررسی دوره ای وضعیت سلامت روغن ترانسفورماتور مزایای متعددی برای بهبود روند بهره برداری شامل می شود.
این مزایا به طور کلی شامل موارد زیر می گردد:
– افزایش بازدهی و عمر مفید ترانسفورماتور
– حداکثر ساختن ایمنی و جلوگیری از خروج نا به هنگام
– صرفه جویی در هزینه تعویض روغن
– صرفه جویی در هزینه خروج ترانسفورماتور
– بهبود خدمات مشترکین
روغن در حال استفاده به دلیل شرایط به کارگیری آن در معرض زوال و خرابی قرار دارد.
عوامل اصلی معیوب شدن روغن ترانسفورماتورها تنش های الکتریکی و مکانیکی و آلودگی های شیمیایی ممکن در طی دوره عمر ترانسفورماتورها می باشد.
بر اثر وقوع عوامل فوق برخی ویژگی های اصلی روغن تغییر می کند که با بررسی این ویژگی ها می توان به وقوع عیب در ترانسفورماتور پی برد و در صورت انجام آزمون های بیشتر حتی می توان علت وقوع عیب را نیز تعیین نمود.
آزمون های آنالیز روغن ترانسفورماتور به سه دسته کلی شامل آزمون های کنترل کیفیت روغن، آزمون تحلیل گازهای حل شده Dissolved Gas Analysis (DGA) و آزمون فورفورال تقسیم می شوند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.