مخزن تپ چنجر و بوشینگ

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس روغن تپ چنجر و بوشینگ Tap Changer

ترانسفورماتورها در تامين انرژی الكتريكی تجهيزات و قابليت اطمينان خط توليد نقش كليدی دارند. سلامت و امنيت آنها در آماده بكار بودن شبكه های توليد؛ انتقال و توزيع برق نیز از اهميت بسزايی برخوردار می باشند.
با استفاده از برنامه مراقبت وضعيت Oil Analysis Condition Monitoring بر روی روغن ترانسفورماتور؛ ميتوان علل ايجاد خرابی ترانس و پيشگيری از خارج شدن بدون برنامه ترانس از مدار را شناسايی و از بروز عيوب فاجعه آميز جلوگيری نمود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.