گیربکس –

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس گيربكس غير صنعتی Gear Box

تكنيك آناليز عنصری ، يكی از آزمايش های اصلی و پايه ای فن آوری OCM می باشد. بدون شک طی دهه های گذشته، توسعه و كاربری فن آوری آناليز روغن در دنيا، بدون اين تكنيك استراتژيك، ممكن نبوده است. اگر مهمترين هدف OCM را كنترل، پيشگيرd و عيب يابd بموقع تجهيزات بدانيم، نقش آناليز روغن عبارت است از:
اندازه گيری دقيق انواع عناصر و ذرات بسيار ريز (كوچكتر از ميكرون) موجوددر روغن ، شناسايی عوامل تشدید فرسايش و بررسی كيفيت روغن در حال سرويس.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.