گریس

آزمایش های گریس نو Grease

گریس مخلوطی نیمه جامد تا جامد می باشد که از یک سیال روانکار ( روغن ) و یک ماده قوام دهنده غلیظ کننده (Thickener) و مواد افزودنی خاص ساخته می شود. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده، مواد فزودنی، مشخصات روغن پایه و همچنین فرآیند تولید آن بستگی دارد. ماده غلیظ کننده مهمترین عامل پایداری در برابر آب ، پایداری در شرایط دمای بالا و حفظ کیفیت در مدت زمان مصرف دارد. از جمله اهداف گریس ها برای به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش بین سطوح متحرک می باشند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.