گرانروی ظاهری در دمای منفی-پمپاژ روغن(MRV)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D4684

  • هدف از انجام آزمایش:

    هنگامی که روغن موتور خنک می شود، سرعت و مدت خنک شدن می تواند بر تنش تسلیم و ویسکوزیته آن تأثیر بگذارد. در این آزمایش، روغن موتور به آرامی در یک محدوده دمایی خنک می‌شود که مشخصا تبلور موم در آن رخ می‌دهد و به دنبال آن خنک شدن نسبتاً سریع تا دمای آزمایش نهایی انجام می‌شود. این نتایج آزمایش روغن‌های موتوری را که در هنگام استفاده به دلیل عدم پمپ‌پذیری روغن، از کار افتاده اند را به‌عنوان خرابی پیش‌بینی کرده‌اند. اعتقاد بر این است که این خرابی های میدانی نتیجه تشکیل ساختار ژلی توسط روغن است که منجر به تنش تسلیم یا ویسکوزیته بیش از حد روغن موتور یا هر دو می شود

    روش انجام آزمایش:

    یک نمونه روغن موتور در دمای 80 درجه سانتیگراد نگهداری می شود و سپس با سرعت خنک کننده برنامه ریزی شده تا دمای آزمایش نهایی خنک می شود. برای اندازه گیری تنش تسلیم، گشتاور کم به شفت روتور اعمال می شود. سپس گشتاور بالاتری برای تعیین ویسکوزیته ظاهری نمونه اعمال می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.