گرانروی در 40 و 100 درجه سانتی گراد

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D445
ISO 3104

  • هدف از انجام آزمایش:

    گرانروی سینماتیک، اندازه‌گیری مقاومت یک سیال برای جریان یافتن، در شرایط نیروی ثقل می‌باشد. در انتخاب روغن، گرانروی مهمترین خاصیتی است که باید در نظر گرفته شود. بنابراین گرانروی اولین و مهمترین ویژگی مورد انتظار روغنهای مصرفی میباشد. هرگونه انحراف قابل توجه از میزان گرانروی تعریف شده، قطعا منجر به خسارات سنگین دستگاه خواهد شد. لذا پیوسته باید از صحت گرانروی روغنهای مصرفی اطمینان حاصل نمود.

    روش انجام آزمایش:

    در اين روش، نمونه روغن در داخل لوله موئين U شكل شيشه اي قرار ميگيرد و نمونه توسط يك دستگاه مكش از داخل لوله حركت ميكند تا اينكه به نقطه شروع كه بر روي لوله مشخص شده است برسد. عمل مكش متوقف شده و اجازه داده مي شود تا نمونه در خلاف جهت مكش تحت تاثير نيروي جاذبه حركت كند. منطقه باريك لوله موئين سرعت جريان روغن را كنترل مي كند. روغنهاي با درجات گرانروي بالا نسبت به روغنهاي با ويسكوزيته پايين زمان طولانی تری را سپري مي كنند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.