گاز های محلول در روغن

جدول آزمایش گازهای موجود در روغن ترانسفورماتور در حال سرویس

در صنعت تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی؛ آنالیز گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور به عنوان مهم ترین آزمون در نظر گرفته می شود.
در این روش گازهای محلول در غلظت بسیار پایین درحدppm اندازه گیری که معمولا به کمک این آزمایش امکان اقدام و پیش گیری از خرابی و از کار افتادن تجهیزات الکتریکی فراهم می گردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.