کشش بین سطحی (Interfacial tention)

مقدار مورد نیاز : ۵۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D971 , ISO 6295

  • هدف از انجام آزمایش:

    کم بودن ميزان کشش سطحي به معناي حضور ناخالصي ویا آلودگی شیمیائی (لجن) و مواد قطبی در روغن مي باشد. کشش سطحی نیروی جاذبه مولکولی بین مولکول های آب و روغن می باشد. ضعیف ترین نقطه شکست عایق فصل مشترک بین عایق است و روغن هاي نو معمولاً داراي كشش سطحي بالايي مي باشند اما با كهنه شدن روغن و ظهور تركيبات مختلف در داخل آنها معمولاً كشش سطحي نيز پايين مي آيد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.