کشش بین سطحی (Interfacial tention)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D971
ISO 6295

  • هدف از انجام آزمایش:

    کم بودن ميزان کشش سطحي به معناي حضور ناخالصي ویا آلودگی شیمیائی (لجن) و مواد قطبی در روغن مي باشد. کشش سطحی نیروی جاذبه مولکولی بین مولکول های آب و روغن می باشد. ضعیف ترین نقطه شکست عایق فصل مشترک بین عایق است و روغن هاي نو معمولاً داراي كشش سطحي بالايي مي باشند اما با كهنه شدن روغن و ظهور تركيبات مختلف در داخل آنها معمولاً كشش سطحي نيز پايين مي آيد.

    روش انجام آزمایش:

    کشش سطحی با اندازه گیری نیروی لازم برای جدا کردن یک حلقه مسطح از سیم پلاتین از سطح مایع با کشش سطحی بالاتر، یعنی از سطح مشترک آب و روغن به سمت بالا، تعیین می شود. برای محاسبه کشش سطحی، نیروی اندازه گیری شده توسط یک عامل تجربی تعیین می شود که به نیروی اعمال شده، چگالی روغن و آب، و ابعاد حلقه بستگی دارد. اندازه‌گیری‌ها در شرایط غیرتعادلی استاندارد شده انجام می‌شوند که در آن اندازه‌گیری در 60 ثانیه پس از تشکیل رابط انجام می‌شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.