پتانسیل سولفور خورنده (Potentially Corrosive Sulfur)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D1275B
IEC 62535
DIN 51353
ISO 5662

  • هدف از انجام آزمایش:

    روغن های عایق تجهیز ترانسفورماتور از سیم پیچ های ترانسفورماتور در برابر آسیب های الکتریکی و حرارتی محافظت می کنند.

    اگر ترکیبات گوگردی خورنده در روغن وجود داشته باشد، ممکن است با اجزای سیستم واکنش داده و عملکرد را به خطر بیندازند. این آزمایش وجود گوگرد خورنده در روغن های عایق را تعیین می کند.

    روش انجام آزمایش:

    در این روش از یك هادی مسی استفاده میشود که با یك لایه کاغذ پیچیده و در روغن غوطه ور شده و گرم می شود تا توانایی روغن در تشکیل سولفید مس و انتقال آن به لایه های کاغذ را ارزیابی کند. اگرچه تشکیل سولفید مس اغلب حتی در صورت تغییر رنگ کاغذ کاملا واضح است، اما ممکن است توسط تغییر رنگ شدید به خوبی مشاهده نشود در این صورت میتوان از روشهای SEM-EDX  (آنالیز عنصری با روش پراش اشعه ایکس) استفاده کرد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.