پایداری در برابر اکسیداسیون روغن ترانسفورماتور (Oxidation Stability)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
IEC 61125 C

  • هدف از انجام آزمایش:

    توانايي روغن عايقي براي مقاومت در مقابل اکسيداسيون تحت شوک های حرارتي و در حضور اکسيژن و کاتاليزورهاي مس را پايداري اکسيداسيون مي نامند. این سند یک روش آزمایشی را برای ارزیابی پایداری اکسیداسیون مایعات عایق در حالت تحویل تحت شرایط تسریع بدون توجه به وجود یا عدم وجود افزودنی های آنتی اکسیدانی توصیف می کند

    روش انجام آزمایش:

    نمونه روغن در حضور یک کاتالیزور مس جامد در دمای 120 درجه سانتیگراد در حالی که از طریق جریان ثابت اکسیژن حباب می کند، نگهداری می شود. درجه پایداری اکسیداسیون با زمان صرف شده توسط روغن برای ایجاد مقدار مشخصی اسیدیته فرار (دوره القایی با اکسیژن) تخمین زده می شود. معیارهای اضافی مانند اسیدیته های محلول و فرار، لجن و ضریب اتلاف دی الکتریک نیز می توانند پس از مدت زمان مشخص تعیین شوند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.