پایداری اکسیداسیون Oxidation stability (RBOT)

مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D2272

  • هدف از انجام آزمایش:

    پایداری روغن در برابر اکسیداسیون به کیفیت روغن پایه و افزودنی های روی،گوگرد و فسفر وابسته می باشد.این افزودنی ها با ممانعت از اکسیداسیون،به عنوان سدی در برابر اکسیداسیون روغن عمل میکنند.و در قالب عنصری فدا شونده برای نجات روغن پایه عمل خواهند کرد.آزمون پایداری به منظور تخمینی از باقیمانده عمر روغن برای انجام سرویس های مورد نظر یا تعیین زمان تعویض روغن طراحی شده است.

    روش انجام آزمایش:

    در این آزمایش روغن در محفظه ای مملو از آب با دمای 150 درجه،کاتالیزر فلزی همانند مس و در حضور اکسیژن با فشاری برابر 6 bar با سرعت 100 rpm مورد آزمایش قرار میگیرد.در این آزمایش جواب به دست آمده بر اساس واحد زمان که دقیقه می باشد ثبت خواهد شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.