ولتاژ شکست (Breakdown voltage)

مقدار مورد نیاز : ۵۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D877
IEC 60156

  • هدف از انجام آزمایش:

    ولتاژ شکست میزان توانایی و ایستادگی روغن در مقابل شوک های الکتریکی می باشد. روغن خشک و تمیز ذاتا یک ولتاژ شکست بالایی از خود به نمایش میگذارد.آب آزاد و ذرات جامد،منجر به کار ترانسفورماتور توام با شوک های الکتریکی بالا می شود و باعث کاهش ولتاژ شکست می شود.اندازه گیری ولتاژ شکست عمدتا جهت نشان دادن حضور آلودگی آب یا ذرات به کار برده می شود.مقدار کم ولتاژشکست می تواند نشانگر این قضیه باشد که یک یا چند نوع از این آلودگی ها وجود دارد.هرچند مقدار بالای ولتاژ شکست الزاما نشانگر فقدان هیچگونه آلودگی نمی باشد.

    روش انجام آزمایش:

    در ابتدا ظرف حاوی الکترود پر از روغن می شود.سپس ولتاژ متناوب با تغیرات دامنه حدود ۲ کیلوولت بر ثانیه به الکترودها اعمال می شود.بعد از شکست عایقی منبع ولتاژ بصورت اتوماتیک قطع می شود.این تست با فاصله ۵ بار تکرار می شود .مقدار میانگین ولتاژ شکست در ۵ مرحله ثبت می شود‍.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.