اجرای برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن

در منطقه شش عملیات انتقال گاز ایران

شرکت  فنی و مهندسی نوین نت پارس بعنوان مجری برنامه پایش وضعیت از طریق  آنالیز روغن برای سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتورها منطقه شش  عملیات انتقال گاز ایران انتخاب شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.