وزن مخصوص API gravity

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D4052

  • هدف از انجام آزمایش:

    دانستن چگالی یا چگالی نسبی نفت و فرآورده های نفتی برای تبدیل حجم های اندازه گیری شده به حجم در دمای استاندارد ۱۵ درجه سانتی گراد، به عنوان مثال هنگام تجارت و حمل و نقل این فراورده ها ضروری است. بنابراین با استفاده از این روش تست، چگالی و مقادیر مرتبط به هر فرآورده نفتی اندازه گیری و گزارش می‌شود.از خصوصیات مهم روغن های با چگالی بالا قابلیت حمل آلودگی ها می باشد که نسبت به روغن های با چگالی بالا دارای پتانسیل خوردگی و سایش بیشتری می باشند.

    روش انجام آزمایش:

    یک آنالایزر دیجیتال اندازه گیری دقیقی از دمای نمونه در حین آزمایش انجام  می دهد. نمونه در یک لوله U شکل ارتعاش می‌کند و دوره نوسان اندازه‌گیری می شود که این مقدار نسبت به جرم نمونه، وزن مخصوص نمونه را حاصل میکند. به این ترتیب و از آنجایی که حجم ثابت است، می توان چگالی یک ماده، چگالی نسبی یا گرانش API  نمونه را با اندازه گیری دوره نوسان تعیین کرد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.