هیدرولیک

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس سيستم هيدروليك System Hydraulic

امروزه ارزیابی و کنترل سطح تمیزی روغن (Level Cleanliness) سیستمهای مکانیکی حساس از مهم ترین فاکتورهای مطرح در برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن می باشد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در بیش از 75 %موارد، فرسایش غیر عادی و نقص همه سیستمهای مکانیکی ناشی از آلودگی روغن می باشد. میزان درجه حساسیت سیستمهای مکانیکی به آلودگی روغن بستگی به تلورانس ها، مکانیزم و متالورژی قطعات هر سیستم دارد. لذا انجام مستمر آزمایش سطح تمیزی روغن سیستمهای فوق، بسیار ضروری می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.