نقطه قطره شدن گریس (Dropping point)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ گرم

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D566

  • هدف از انجام آزمایش:

    نقطه قطره اي شدن نشانگر پايداري حرارتي گريس مي باشد. هنگاميكه دماي گريس افزايش مي يابد، نفوذپذيري افزايش مي يابد تا اينكه تبديل به مايع شده و قوام خود را از دست مي دهد. بنابراين نقطه قطره اي شدن دمايي است كه در آن گريس به حد كافي مايع شده و چكه مي كند و نشانگر بالاترين حد دماست كه در آن گريس ساختار خود را حفظ مي كند نه بالاترين دمايي كه در آن گريس قابل استفاده است.

    روش انجام آزمایش:

    براي اندازه گيري نفوذ پذيري، به يك مخروط با وزن مشخص اجازه داده مي شود تا در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد به مدت ۵ ثانيه به داخل گريس فرو رود. عمق نفوذ مخروط (بر حسب يك دهم ميلي متر) به داخل گريس نفوذ پذيري مي باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.