نقطه قطره شدن گریس (Dropping point)

مقدار مورد نیاز : ۵۰ گرم

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D566
ASTM-D2265
ISO 2176
DIN 51806
IP 132

  • هدف از انجام آزمایش:

    نقطه قطره اي شدن نشانگر پايداري حرارتي گريس مي باشد. هنگامي كه دماي گريس افزايش مي يابد، نفوذپذيري افزايش مي يابد تا اينكه تبديل به مايع شده و قوام خود را از دست مي دهد. بنابراين نقطه قطره اي شدن دمايي است كه در آن گريس به حد كافي مايع شده و چكه مي كند و نشانگر بالاترين حد دماست كه در آن گريس ساختار خود را حفظ مي كند نه بالاترين دمايي كه در آن گريس قابل استفاده است.

    روش انجام آزمایش:

    برای انجام آزمایش، روغن در حین هم زدن با سرعت زیاد، 8 درجه فارنهایت (4.4 درجه سانتیگراد) تا 12 درجه فارنهایت (6.7 درجه سانتیگراد) در دقیقه حرارت داده می شود تا زمانی که دما تقریباً به 30 درجه فارنهایت (17 درجه سانتیگراد) زیر نقطه افت مورد انتظار برسد. سپس حرارت تا زمانی کاهش می یابد که دمای لوله آزمایش حداکثر 4 درجه فارنهایت (2.2 درجه سانتیگراد) کمتر از دمای روغن باشد. پس از تثبیت دما، یک قطره گریس از سوراخ در لیوان آزمایش می ریزد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.