نقطه اشتعال بسته (Flash point close cup)

مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D93
ISO 2719

  • هدف از انجام آزمایش:

    تست نقطه اشتعال روشی است که برای تعیین اینکه آیا مخلوط نمونه برداری شده از بخار و هوا قابل اشتعال است یا خیر، طراحی شده است. همچنین می تواند دمایی را که در آن اشتعال پذیری در یک نمونه رخ می دهد، تعیین کند. کمترین دمایی که بخارات آن از منبع اشتعال مشتعل می شود، نقطه اشتعال یک ماده است. تجزیه و تحلیل نقطه اشتعال برای آزمایش محصولات مختلف از جمله روان کننده ها و مواد نفتی مهم است. از تست نقطه اشتعال می توان برای آنالیز روغن نیز استفاده کرد.

    روش انجام آزمایش:

    نمونه را داخل ظرف آزمون بریزیم و در پوش ظرف را که دارای همزن و دماسنج است همزمان که نمونه در حال هموژن شدن است به آرامی و با سرعت مشخص گرم میکنیم. در فواصل معین افزایش دما و همزمان با توقف همزدن، منبع اشتعال را بکار گیرید. نقطه اشتعال به صورت پایینترین دمای تصحیح شده یک فرآورده نفتی در فشار محیطی ۷۶۰ میلی متر جیوه است که در آن دما، استفاده از منبع اشتعال باعث شعله ور شدن لحظه ای بخار های نمونه در شرایط مشخص شده در این آزمون می گردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.