نقطه اشتعال باز (Flash point open cup)

مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D92

  • هدف از انجام آزمایش:

    نقطه اشتعال عبارت است از پایین ترین درجه حرارتی که روغن باید گرم شود تا تحت شرایط مشخص،بخار یا گاز کافی برای تشکیل مخلوطی قابل اشتعال با هوا ایجاد شود و اگر شعله کوچک نزدیک آن برده شود سطح مایع برای لحظه ای مشتعل شده و ایجاد جرقه نماید.نقطه اشتعال هر روغنی از خواص ذاتی آن روغن به حساب می آید و در حالت معمول تغییری در دماهای ثبت شده در روغن کارکرده و نو رخ نخواهد داد مگر در حالات خاص مثل افت نقطه اشتعال که بر اثر آلوده بودن روغن با سوخت اتفاق خواهد افتاد.

    روش انجام آزمایش:

    در حالت باز از روی گاز متساعد شده از نمونه روغن ، شعله ای عبور داده می شود،اگر جرقه ای پدید آمد آن درجه به عنوان نقطه اشتعال باز ثبت می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.