میزان نفوذ پذیری گریس(Cone Penetration of lubricating Grease)

مقدار مورد نیاز : 500 گرم

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D217
DIN 51518
ISO 2137
INSO 1209

  • هدف از انجام آزمایش:

    قوام گريس وابسته به نوع و مقدار قوام دهنده و ويسكوزيته روغن پايه آن بوده و بيانگر مقاومت آن در برابر تغيير شكل در اثر اعمال نيرو مي باشد. معيار اندازه گيري قوام، نفوذ پذيري ناميده مي شود. نفوذ پذيري بستگي به قوام دارد كه آيا در اثر جابجايي يا كاركرد دچار تغيير شده است يا خیر.

    روش انجام آزمایش:

    براي اندازه گيري نفوذ پذيري، به يك مخروط با وزن مشخص اجازه داده مي شود تا در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد به مدت ۵ ثانيه به داخل گريس فرو رود.
    عمق نفوذ مخروط (بر حسب يك دهم ميلي متر) به داخل گريس نفوذ پذيري مي باشد. نفوذ پذيري 100 بيانگر گريس جامد و نفوذپذيري 450 بيانگر گريس نيمه مايع مي باشد. NLGI بر اساس قوام و مطابق با محدوده هاي مشخص شده براي اعداد نفوذپذيري يك سيستم طبقه بندي، از 000 تا 6، ايجاد كرده است.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.