میزان افزودنی بازدارنده فلزات (Metal Passivator)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
IEC 60666

 • هدف از انجام آزمایش:

  علاوه بر تصفیه شیمیایی به عنوان یکی از روشهای حذف ترکیبات سولفور خورنده از روغن، استفاده از غیرفعال کننده‌های سطحی فلزات (Metal Passivator) که منجر به تشکیل لایه محافظ بر سطح فلز مس میشود و فعالیت سطحی را به شدت کاهش میدهد، رایج میباشد. دما، در دسترس بودن اکسیژن، قدرت میدان الکتریکی، توانایی تخلیه جزیی و درجه اسیدی روغن از عوامل موثر بر تشکیل لایه محافظ و همچنین سولفور خورنده است

  روش انجام آزمایش:

  مقداری از روغن نمونه با پنتان رقیق شده و از طریق یک کارتریج سیلیکاژل که قبلا با متانول و پنتان شسته شده است، تحت خلاء عبور داده می شود. باقیمانده ترکیبات روغن غیرقطبی که توسط فاز جامد باقی مانده است، با حجم بیشتری از پنتان شسته شده و دور ریخته می شود. سپس کارتریج با شستشوی آن با هوا در خلاء خشک می شود.

  آنالیت ها با حجم مشخصی از متانول شسته شده و از طریق فیلتر PTFE 0.45  میکرومتر فیلتر می شوند.

  محلول به یک سیستم HPLC مجهز به ستون فاز معکوس تزریق می شود وTTAA  با آشکارساز UV  در طول موج 260 تا 270 نانومتر شناسایی می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.