موتور بنزینی

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس موتور بنزینی Gasoline Engine

درهنگام کار اجزای موتور، مقادیر میکروسکوپی فلزات فرسایشی به روغن اضافه می شود.در شرایط کارکرد طبیعی موتور، سایش به آهستگی صورت گرفته و مقدار عناصر فرسایشی در روغن به طور پیوسته و آرام زیاد می شود. نمونه گیری های منظم و متوالی و ارزیابی مقدار عناصر فرسایشی این نمونه ها، تغییرات غیر متعادل را مشخص خواهد کرد و از این طریق می توان به علل احتمالی فرسایش غیر عادی پی برد.با تعیین موارد غیرطبیعی و شناسایی عوامل فرسایش غیر عادی و اقدامات اصلاحی امکان جلوگیری از توسعه عیوب در سیستم به خوبی فراهم می گردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.