مواد مصرفی

مواد مصرفی

آگاهی از کیفیت روغن های مورد استفاده در تجهیزات و شناسایی روغن های مناسب در زمان خرید بهترین و اولین گام در اجرای مدیریت مراقبت و نگهداری (condition monitoring) می باشد.به طور معمول نوع روغن های مناسب از طرف سازنده دستگاه ها اعلام می شود. با این ترتیب بهتر است با آگاهی از اینکه چه نوع روغنی برای دستگاه توصیه شده است نسبت به خرید و یا سفارش اقدام شود.
پس از مشخص شدن نوع روغن و فروشنده آن،توصیه می شود نمونه ای از روغن،مورد آزمایش قرار گرفته تا از کیفیت و صحت آن اطمینان حاصل شود.ظاهر روغن ها بسیار شبیه به هم بوده و بدون انجام آزمایش های لازم تشخیص میزان کیفیت آن ها ممکن نیست.
در مورد روغن هایی که از قبل خریداری شده و در انبار نگهداری شده است نیز قبل از مصرف،آزمایش آن ضروری است.زیرا ممکن است در اثر شرایط نامساعد نگهداری،کیفیت روغن تغییر کرده باشد.خرید از فروشندگان معتبر نیز امکان بروز مشکلات را کاهش می دهد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.