ممانعت از زنگ زدگی Rust preventing

مقدار مورد نیاز : 300 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D665
ISO 7120
IP 135

  • هدف از انجام آزمایش:

    این روش، آزمایشی برای ارزیابی توانایی روغن‌های روانکار، به‌ویژه روغن‌های توربین بخار، برای کمک به حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی است که در نتیجه آن باعث افزایش عمر و سلامتی اجزای فولادی درون تجهیزات حیاتی می گردد.

    روش انجام آزمایش:

    300 میلی‌لیتر از روغن را با 30 میلی‌لیتر آب مقطر یا آب مصنوعی دریا، در دمای 1 ± 60 درجه سانتیگراد با یک میله تست فولادی استوانه‌ای که کاملاً در ظرف غوطه‌ور شده است، مخلوط کنید. تست جلوگیری از زنگ زدگی روغن معدنی به مدت 4 ساعت انجام می شود. با این حال، این زمان ممکن است تغییر کند. در پایان آزمایش جلوگیری از زنگ زدگی روغن معدنی، نمونه از نظر علائم و درجه زنگ زدگی بررسی می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.