ممانعت از زنگ زدگی Rust preventing

مقدار مورد نیاز : ۵۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D665

  • هدف از انجام آزمایش:

    تعیین توانایی روغن به منظور حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی،در افزاریش عمر و سلامتی اجزای فولادی درون تجهیزات حیاتی است.،علاوه بر این ذرات زنگ زدگی می توانند به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون عمل کنند و باعث سایش در قطعات شوند. با ممانعت روغن از تشکیل زنگ در اجزای سیستم عمر روغن نیز افزایش می یابد.

    روش انجام آزمایش:

    روش انجام به اینگونه است که با استفاده از آب مقطر یا آب دریا و به صورت ایجاد ترکیبی از ۳۰۰ میلی لیتر روغن با ۳۰ میلی لیتر آب در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت چهار ساعت در حضور فولاد کربنی که به عنوان نمونه آزمایشی ساخته شده است،کیفیت روغن مورد بررسی قرار میگیرد.در ابتدا فولاد جلا داده شده و سپس به طور کامل در مایع غوطه ور می شود،در پایان دوره چهار ساعته آزمون،نمونه برداشته شده بو با حلال شسته می شود و میزان زنگ زدگی مشخص خواهد شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.