مخزن ترانسفورماتور

جدول آزمایش های کنترل کيفی و گازکروماتوگرافی روغن در حال سرویس ترانسفورماتورها
Transformers

روغن نقش بسیار مهمی در عملکرد ترانسفورماتورها دارد. عایق کنندگی، خنک کنندگی و منبع تشخیص عیب از جمله مهمترین وظایف روغن می باشند. عامل خرابی ترانسفورماتورها، باعث تغییرات خاص الکتریکی، فیزیکی و شیمیایی روغن و ایجاد گازهای محلول و بسیار خطرناک میشوند. پیری یکی دیگر از مشکلات بهره برداری از ترانسفورماتورها می باشد. شناسایی عامل پیری زودرس ترانسفورماتور ها و کنترل آنها بهترین راه افزایش عمر و بهره وری آنها می باشد. با بکارگیری و استفاده از برنامه پایش وضعیت ترانسفورماتورها امکان سرویس ونگهداری بهینه ترانسفورماتور فراهم میگردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.