ماشین آلات و تجهیرات نیروگاه

سیکل ترکیبی خیام تحت پوشش برنامه آنالیز روغن قرار گرفت

با برگزاری دوره آموزشی توجیهی پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن در نیروگاه سیکل ترکیبی خیام و انجام اولین مرحله عملیات نمونه برداری روغن توربین های گازی و بخارعملا تجهیزات مکانیکی نیروگاه تحت پوشش برنامه مراقبت وضعیت قرار گرفت.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.