قابلیت جدا شدن هوا از روغن (Air release value)

مقدار مورد نیاز : ۵۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D3427
IP 313

  • هدف از انجام آزمایش:

    هم زدن روغن روان کننده با هوا می تواند منجر به هوادهی در داخل سیال شود که می تواند از طریق یک سیستم روانکاری گردش کند. این مخلوط روغن و هوا پتانسیل آسیب رساندن به اثر خنک کننده، تراکم پذیری، استحکام فیلم روغن، افزایش تمایل به اکسیداسیون و تسریع کاویتاسیون، لاک زدن و میکرودیزل شدن را دارد. مسلماً هوای حباب شده دارای بیشترین پتانسیل برای ایجاد آسیب است که منجر به عملکرد ضعیف سیستم هیدرولیک یا حتی خرابی بالقوه مکانیکی می شود بنابراین هدف این آزمایش ارزیابی توانایی روغن برای جداسازی هوای وارد شده به عنوان یک شاخص عملکرد است.

    روش انجام آزمایش:

    در این آزمایش پس از دمیدن جریان هوای فشرده نفوذ هوا در روغن متوقف میشودتا حجم روغن به اندازه ۰/۲ درصد در شرایط و دمای معین کاهش یابد.تعداد دقایقی که لازم است این مقدار از حجم کاهش پیدا کند،به عنوان زمان رها سازی هوا از روغن ثبت خواهد شد،این رها سازی تابعی از گرانروی میباشد که در شرایط قابل قبول از ۵ الی ۲۰ دقیقه در نوسان خواهد بود و هرچه زمان کمتر باشد نتیجه بدست آمده بهتر خواهد بود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.