قابلیت جدا شدن هوا از روغن (Air release value)

مقدار مورد نیاز : ۵۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D3427,IP 313

  • هدف از انجام آزمایش:

    هوا در روغن باعث کاهش بازدهی سیستم های هیدرولیکی و دنده خواهد شد. سطح معمول هوای محلول در روغن های معدنی برابر با ۱۰% حجم روغن است که رقم قابل توجهی می باشد.ترکیب روغن با هوا توسط تجهیزاتی مانند یاتاقان ها،دنده ها و پمپ ها ممکن است منجر به پخش و پراکندگی حباب های ریزی در روغن شود، همچنین برگشت جریال سیال هیدرولیک به داخل مخزن میتواند سیال را به داخل بکشد.

    روش انجام آزمایش:

    در این آزمایش پس از دمیدن جریان هوای فشرده نفوذ هوا در روغن متوقف میشودتا حجم روغن به اندازه ۰/۲ درصد در شرایط و دمای معین کاهش یابد.تعداد دقایقی که لازم است این مقدار از حجم کاهش پیدا کند،به عنوان زمان رها سازی هوا از روغن ثبت خواهد شد،این رها سازی تابعی از گرانروی میباشد که در شرایط قابل قبول از ۵ الی ۲۰ دقیقه در نوسان خواهد بود و هرچه زمان کمتر باشد نتیجه بدست آمده بهتر خواهد بود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.