قابلیت تفکیک پذیری بخار آب از روغن (Demulsibility)

مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
IP 19

  • هدف از انجام آزمایش:

    این روش اندازه گیری توانایی روغن برای جدا شدن از امولسیون را نشان می دهد. معمولاً برای روغن های توربین استفاده می شود، اما ممکن است برای روغن های روان کننده دیگر استفاده شود. این آزمایش معمولاً برای روغن‌های توربین استفاده می‌شود، اما از آنجایی که به پیری و آلودگی روغن حساس است، دقت کمتر از آنچه گفته شد خواهد بود.

    روش انجام آزمایش:

    20 میلی لیتر از روغن با بخار در حدود 90 درجه سانتیگراد امولسیون می شود. سپس امولسیون در حمام با دمای حدود 94 درجه سانتیگراد قرار می گیرد و زمان جدا شدن 20 میلی لیتر روغن ثبت می شود. در پایان تعداد ثانیه های لازم برای جدا شدن روغن هنگام امولسیون شدن و جداسازی آن در شرایط مشخص بدست می آید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.