قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن Water separability

مقدار مورد نیاز : ۸۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D1401

  • هدف از انجام آزمایش:

    از این روش آزمون برای اندازه گیری میزان تفکیک پذیری آب از روغن های معدنی (نفتی) یا سنتزی ( جدید یا استفاده مجدد) استفاده می گردد. اگر چه به طور خاص برای روغن های توربین بخار با ویسکوزیته تا ۲۸.۸ ????????^۲/???? تا ۹۰ ????????^۲/???? در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده می گردد، اما این تست برای روغن های دیگر با ویسکوزیته های مختلف و روغن های سنتزی استفاده می شود. زمانیکه محصولات، ویسکوزیته بیشتر از ۹۰ ????????^۲/???? در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد باشد توصیه می گردد دمای آزمایش تا ۸۲ درجه افزایش یابد.

    روش انجام آزمایش:

    روش اجرای آزمون بدین نحوه است که نمونه مورد آزمایش را که شامل 40ml روغن و 40ml آب مقطر است،برای مدت 5 دقیقه در دمای 54 درجه در یک استوانه مندرج با هم مخلوط می شوند.زمان لازم برای جداسیازی امولسیون پس از هر 5 دقیقه یا محدودیت زمانی مشخصی ثبت می شود.اگز جداسازی به صورت کامل انجام نگیرد یا اگر بعد از توقف به مدت 30 دقیقه یا محدودیت های زمانی مشخص دیگر،میزان جداسازی امولسیون به 3ml یا کمتر رخ ندهد،حجم روغن،آب و امولسیون باقی مانده در آن زمان گزارش می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.