فروگرافی مشاهداتی (A.F)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : PREDICT FM-III

  • هدف از انجام آزمایش:

    فروگرافی ذرات جامد و ذرات حاصل از فرسایش را برای بررسی زیر میکروسکوپ جدا می‌کند. فرووگرافی تحلیلی یکی از قوی‌ترین ابزارهای تشخیصی در آنالیز روغن امروزه است. هنگامی که به درستی اجرا شود، ابزاری عالی در هنگام تلاش برای تشخیص مشکل سایش فعال است. فروگرافی تحلیلی به یک تحلیلگر روغن اجازه می دهد تا ذرات سایش موجود در نمونه را به صورت بصری بررسی کند

    روش انجام آزمایش:

    ابتدا نمونه روغن با حلال تثبیت کننده مخلوط شده و از روی اسلاید شیشه ای که تحت نفوذ یک میدان مغناطیسی قوی است عبور داده می‌شود(حلال=CFC یا کلروئورفلوئوروکربن). سپس ذرات فلزی به ترتیب اندازه، روی اسلاید رسوب می‌کند. ذرات درشت تر نزدیک محل ورود نمونه و ذرات ریزتر (محصولات خوردگی) در ناحیه انتهای خروجی اسلاید رسوب می‌کند. ذرات آهنی را بخاطر نظمی که دارند (در اثر میدان مغناطیسی) شناخته می‌شوند و ذرات غیر آهنی نیز بصورت اتفاقی در تمام اسلاید پخش می‌شوند. اسلاید روغن توسط میکروسکوپ بررسی شده و تعداد، اندازه، رنگ و شکل ذرات مختلف با مواد مشابه‌ای از مسائل فرسایشی مقایسه می‌شوند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.