فروگرافی مشاهداتی (A.F)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : PREDICT FM-III

  • هدف از انجام آزمایش:

    این آزمایش روشی است برای تعیین،شمارش و سنجش عناصر،آلیاژها و ذرات آلودگی در روغن کارکرده که در اثر سایش،آلودگی یا تخریب افزودنیها به وجود می آیند و برای تحلیل وضعیت روغن تجهیزات حساس به گار گرفته می شود.این آزمایش علاوه بر نمایش ذرات سایشی،ترکیب آلیاژی ذرات را بوسیله شکل شناسی ارائه میکند.

    روش انجام آزمایش:

    دراين روش از نمونه روغن لامل های مخصوص تهيه شده (فروگرام)، و بوسيله ميكروسكوپ ذرات مختلف موجود بر روي لام مشاهده و ارزیابی مي شود. با مطالعه ذرات از نظر ويژگيهاي مختلف مي توان به عوامل و محل توليد ذرات و چگونگي فرايند فرسايش پي برد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.