فروگرافی مستقیم (D.R.F)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : PREDICT DR5

  • هدف از انجام آزمایش:

    فروگرافی مستقیم میزان ذرات آهنی ناشی از سایش را در یک نمونه روغن اندازه گیری می کند.که در این آزمون تراکم ذرات آهنی در دو محدوده اندازه ای بزرگ (DL) و کوچک (DS) تعیین میشودکه شدت تغییرات این دو نشان دهنده مقادیر فرسایش می باشد و از روی این دو پارامتر شاخص پیشرفتگی فرسایش محاسبه می شود.افزایش مقادیر آهن بیانگر افزایش تعداد ذرات آهنی کوچکتر از 5 میکرون است و ذرات کمتر از 5 میکرون نشان دهنده سایش معمولی می باشد.

    روش انجام آزمایش:

    در روش فروگرافی مستقیم DRF تجمع ذرات آهنی در نمونه گرفته شده به واسطه ته نشین کردن این ذرات در انتهای یک لوله شیشه ای تحت یک میدان مغناطیسی قوی به صورت کمی اندازه گیری می شود. دسته ای از فیبرنوری ، نور را به درون لوله شیشه ای بر روش دو قسمتی منعکس می کنند که ذرات کوچک و بزرگ توسط میدان مغناطیسی جذب شده اند. نور تابیده شده به نسبت تعداد ذرات موجود جذب شده و کاهش می یابد که به صورت الکترونیکی تحت پایش قرار گرفته و نمایش داده می شود. دو مجموعه از مقادیر برای ذرات ریز و درشت (کم تر و بیش تر از 5 میکرون) خوانده می شود که بر روی یک گراف چاپ می شوند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.