فرم نظر سنجی نوین نت پارس

فرم نظرسنجی

1-کیفیت و اثر بخشی تحلیل داده های حاصل از نتایج آزمایشات
2-سرعت و کیفیت ارسال نتایج آزمایشات
3-اطلاع رسانی و پاسخگویی بخش فنی شرکت به درخواست ها
4-نحوه برخورد پرسنل بخش اداری و پشتیبانی شرکت به درخواست ها
5-انجام آزون ها طبق توافق و یا قرارداد فی مابین
6-کیفی ابزارهای نمونه گیری (کیف ، پمپ و شروف نمونه گیری)
7-تبلیغات مناسب به منشور آشنایی با خدمات علمی و آزمایشگاهی قابل ارائه توسط شرکت
8-شکل (فرمت) و ارائه گزارش کتبی تهیه شده ناشی از نتایج آژمایشات

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.