عدد قلیائی کل-روش رنگ سنجی (Total base number)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D974
ISO 6618

  • هدف از انجام آزمایش:

    بسیاری از روان کننده ها حاوی اجزای اسیدی یا بازی هستند. با بالا رفتن میزان مصرف روان کننده، مقدار این اجزا ممکن است به دلیل اکسیداسیون و تخریب تغییر کند – معمولاً اجزای اسیدی افزایش و اجزای بازی کاهش می یابد. این آزمایش تعداد اسید یا تعداد عناصر پایه روغن نمونه را تعیین می کند. عدد اسیدی معیاری برای اندازه گیری کمیت اجزای اسیدی است و عدد بازی معیاری برای اندازه گیری کمیت اجزای اساسی است. این تست، هم برای کنترل کیفیت روغن های جدید و هم برای ارزیابی روغن های کارکرده است.

    روش انجام آزمایش:

    برای تعیین عدد اسید یا باز، نمونه را در مخلوطی از تولوئن و ایزوپروپیل الکل حاوی مقدار کمی آب حل می کنند و محلول تک فاز حاصل را به ترتیب با باز الکلی استاندارد یا محلول اسید الکلی در دمای اتاق تیتر می کنند. نقطه پایانی که با تغییر رنگ محلول نفتول بنزن اضافه شده (نارنجی در اسید و سبز-قهوه ای در باز) نشان داده می شود. برای تعیین عدد اسید قوی، قسمت جداگانه ای از نمونه با آب داغ استخراج می شود و عصاره آبی با محلول هیدروکسید پتاسیم با استفاده از متیل نارنجی به عنوان شاخص تیتر می شود. عدد اسیدی یا قلیایی، به میلی گرم معادل هیدروکسید پتاسیم بر گرم نمونه، که برای تیتر نمونه مورد نیاز است، ارائه می‌شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.