عدد قلیائی کل (Total base number)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM-D974

  • هدف از انجام آزمایش:

    عدد قلیائی نشان دهنده خاصیت بازی و یا قلیایی بودن روغن میباشد.این روش آزمون برای نشان دادن تغییرات نسبی روغن در شرایط رخداد اکسیداسیون کاربرد دارد.به عبارت دیگر عدد به دست آمده از این آزمون میزان توانایی روغن در خنثی سازی اسیدهای تشکیل شده را نشان میدهد.

    روش انجام آزمایش:

    نمونه در مخلوطی از تولوئن و ایزوپروپانول حاوی مقدار کمی آب حل می شود و با روش پتانسیومتری با پتاس الکلی با استفاده از الکترود شناساگر شیشه ای و الکترود مرجع یا الکترود ترکیبی تیتر می شود برای این کار از الکترود ترکیبی شیشه pH-Ag/AgCl استفاده می شود. منحنی تغییرات پتانسیل برحسب حجم محلول تیتراسیون رسم می شود و نقطه پایان تیتراسیون، آخرین نقطه عطف در منحنی است. در نهایت عدد بازی برحسب میلی گرم پتاس بر گرم نمونه محاسبه می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.