عدد قلیائی کل-روش پتانسیومتری (Total base number)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D2896
INSO 2772
ISO 3771

  • هدف از انجام آزمایش:

    برای سال‌ها، عدد قلیایی کل (TBN یا BN) به عنوان یکی از اندازه‌گیری‌های کلیدی در زمینه آنالیز روغن برای کمک به تعیین عمر باقی مانده روغن موتور استفاده می‌شود. به طور خلاصه، عدد قلیایی نشان دهنده خاصیت بازی و یا قلیایی بودن روغن میباشد. این روش آزمون برای نشان دادن تغییرات نسبی روغن در شرایط رخداد اکسیداسیون کاربرد دارد. به عبارت دیگر عدد به دست آمده از این آزمون میزان توانایی روغن در خنثی سازی اسیدهای تشکیل شده را نشان میدهد. به شما کمک می کند تا بدانید چه زمانی روغن موتور نیاز به تعویض دارد.

    روش انجام آزمایش:

    نمونه در یک مخلوط اساساً بی آب از کلروبنزن و اسید استیک یخی حل می شود و با محلول اسید پرکلریک در اسید استیک یخی با استفاده از تیترومتر پتانسیومتری تیتر می شود. یک الکترود نشانگر شیشه ای و یک الکترود مرجع کالومل استفاده می شود که دومی با استفاده از یک پل نمک به محلول نمونه متصل می شود. مقادیر خوانده شده برحسب متر در برابر حجم های مربوطه محلول تیتراسیون رسم می شود و نقطه پایانی در خمش در منحنی حاصل گرفته می شود. این تست دو رویه دارد که رویه A  از 120 میلی لیتر و رویه B  از 60 میلی لیتر حلال تیتراسیون استفاده می کند. بسیاری از بخش‌های روش آزمون برای رویه‌های A  و B یکسان هستند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.