عدد اسیدی کل (Total acid number)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM-D974 , ASTM D2896

  • هدف از انجام آزمایش:

    عدد اسیدی کل بیان کننده میزان اسیدی بودن روغن است که با مقدار هیدروکسید پتاسیم در میلی گرم تعیین میشود.اطلاع از این عدد برای خنثی کردن اسیدها در یک گرم روغن ضروری است.در واقع این این آزمایش تعیین میکند که در یک گرم روغن چند میلی گرم هیدروکسید پتاسیم که معیار اسیدی بودن روغن است یافت میشود.

    روش انجام آزمایش:

    نمونه در مخلوطی از تولوئن و ایزوپروپانول حاوی مقدار کمی آب حل می شود و با روش پتانسیومتری با پتاس الکلی با استفاده از الکترود شناساگر شیشه ای و الکترود مرجع یا الکترود ترکیبی تیتر می شود. خوانش های مربوط به اندازه گیری به صورت دستی یا خودکار در مقابل حجم های محلول تیتراسیون رسم می شود و نقطه پایانی از تغییرات شدید در منحنی تیتراسیون بدست می آید. عدد اسیدی بصورت میلی گرم پتاس بر گرم نمونه محاسبه می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.