عدد اسیدی کل-پتانسیومتری (Total acid number)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D664
INSO 18030
ISO 6618

  • هدف از انجام آزمایش:

    عدد اسیدی کل بیان کننده میزان اسیدی بودن روغن است که با مقدار هیدروکسید پتاسیم در میلی گرم تعیین می‌شود. اطلاع از این عدد برای خنثی کردن اسیدها در یک گرم روغن ضروری است. در واقع  این آزمایش تعیین میکند که در یک گرم روغن چند میلی گرم هیدروکسید پتاسیم که معیار اسیدی بودن روغن است یافت میشود.

    روش انجام آزمایش:

    این آزمایش میتواند برای تعیین تغییرات نسبی اسیدیته یک روانکار بدون در نظر گرفتن رنگ یا دیگر خواص آن مورد استفاده قرار گیرد. نمونه در مخلوطی از تولوئن، ایزوپروپیل الکل و آب حل شده و با هیدروکسید پتاسیم الکلی تیتر می‌شود. مقادیر خوانده شده در مقابل حجم حلال تیتر مربوطه ترسیم می‌شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.