ضریب شدت فرسایش TDPQ

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ANALEX PQ90

  • هدف از انجام آزمایش:

    شاخص اندازه گیری ذرات وابسته به زمان میتواند غلظت ذرات فلزی معلق و شدت سایش وابسته به اندازه ذرات معلق باقی مانده در یک روانکار را اندازه گیری کند.شاخص PQ سنجشی از میزان کل سایش،شیب ابتدایی TDPQ سنجشی از ذرات بزرگ و شیب انتهایی TDPQ سنجشی ازمقدار ذرات کوچک است.

    روش انجام آزمایش:

    در روش TDPQ میزان کل ذرات مغناطیسی آهن معلق (PQ) در فواصل زمانی 10 ثانیه ای و در مجموع 100 ثانیه اندازه گیری اندازه گیری می شوند، با اتصال شاخص های بدست آمده PQ یک نمودار پدید خواهد آمد که شیب بدست آمده همان TDPQ خواهد بود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.