ضریب تلفات عایقی DDF 90

مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : IEC 60247

  • هدف از انجام آزمایش:

    این شاخص‌ها به وجود آلودگی‌های قطبی محلول در روغن و فرآورده‌های ناشی از پیری بسیار حساس هستند. تغییرات بوجود آمده در میزان آلودگی‌های روغن (حتی اگر مقدار آن بسیار پائین و درحد تشخیص دستگاه تست باشد) را می‌توان با اندازه گیری این پارامترها، پایش نمود. حدود مجاز این شاخصها، بسیار وابسته به نوع ترانسفورماتور است. مقدار بالای ضریب تلفات عایقی یا مقدار پائین مقاومت ویژه، تلفات عایقی و/یا مقاومت عایقی ترانسفورماتور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.رابطه معکوسی بین ضریب تلفات عایقی و مقاومت ویژه وجود دارد: با کاهش مقاومت، ضریب تلفات عایقی افزایش می‌یابد. معمولاً نیازی به انجام هردو آزمون برروی روغن نبوده و بیشتر آزمون ضریب تلفات تلفات عایقی معمول است. مقاومت ویژه و ضریب تلفات عایقی بستگی زیادی به دما و رطوبت دارد. شکل ذیل تغییرات مقاومت ویژه با توجه به دما و رطوبت در روغن را نشان می‌دهد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.