صدور پروانه فنی و مهندسی

با توجه به تخصص، سوابق تجربی و پروژهای انجام شده در طی سالیان متمادی، مجوز ارائه فعالیت های مهندسی در زمینه تخصصی: نفت، گاز و پتروشیمی در بخش صنعت و معدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ به نام شرکت فنی و مهندسی نوین نت پارس صادر گردید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.