شکل شناسی ذرات Particle analyzer (PA)

مقدار مورد نیاز : 60 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ISO 4406
NAS 1638

  • هدف از انجام آزمایش:

    آزمون PA از جمله آزمون هایی است که به منظور سنجش تعداد ذرات،سطح تمیزی و تعیین نوع آلوده کننده های روغن مورد استفاده قرار میگیرد.این آزمون به دلیل مشخص کردن شکل بندی و نوع ذرات موجود در روغن،آزمونی دقیق تر از روش شمارنده ذرات خواهد بود.تمامیذرات خوانده شده در دسته های ذرات برشی(تراشه ای)،ذرات ناشی از خستگی،ذرات غیر فلزی،ذرات طبقه بندی نشده وفیبر یا الیاف ها طبقه بندی میشوند.

    روش انجام آزمایش:

    این آزمایش به صورت شمارنده ذرات نوری انجام میگیرد.نمونه روغن از یک لوله شفاف عبور داده می شود سپس با استفاده از یک منبع نور به آن نور تابیده میشود. پس از عبور نور از لوله شفاف حاوی روغن، به دتکتور برخورد پیدا میکند که در نهایت این دتکتور تعداد ذرات نمونه روغن را نمایش می دهد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.