شکل شناسی ذرات Particle analyzer (PA)

مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ISO 4409 , NAS 1638

  • هدف از انجام آزمایش:

    آزمون PA از جمله آزمون هایی است که به منظور سنجش تعداد ذرات،سطح تمیزی و تعیین نوع آلوده کننده های روغن مورد استفاده قرار میگیرد.این آزمون به دلیل مشخص کردن شکل بندی و نوع ذرات موجود در روغن،آزمونی دقیق تر از روش شمارنده ذرات خواهد بود.تمامیذرات خوانده شده در دسته های ذرات برشی(تراشه ای)،ذرات ناشی از خستگی،ذرات غیر فلزی،ذرات طبقه بندی نشده وفیبر یا الیاف ها طبقه بندی میشوند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.