آزمایش شمارنده ذرات (Particle Counting)

مقدار مورد نیاز : 120 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ISO 4406
NAS 1638

  • هدف از انجام آزمایش:

    به منظور تعین تعداد و اندازه ذرات آلوده کننده و اختصاص کد سطح تمیزی روغن در یک سیال، روش شمارش ذرات طراحی گردیده است و در دو کلاس بندی NAS و ISO مشخص می‌شود.این آزمون برای شمارش تعداد ذرات جامد در انواع روغن های ترانس، توربین، کمپرسور و هیدرولیک کاربرد دارد.

    روش انجام آزمایش:

    این آزمایش به صورت شمارنده ذرات نوری انجام میگیرد.نمونه روغن از یک لوله شفاف عبور داده می شود سپس با استفاده از یک منبع نور به آن نور تابیده میشود. پس از عبور نور از لوله شفاف حاوی روغن، به دتکتور برخورد پیدا میکند که در نهایت این دتکتور تعداد ذرات نمونه روغن را نمایش می دهد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.