شاخص گرانروی (V.I)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D2270

  • هدف از انجام آزمایش:

    شاخص گرانروی عددی قراردادی و بدون بعد است که برای توصیف تغییرات گرانروی سینماتیک محصولات نفتی در ازای تغییرات درجه حرارت مورد استفاده قرار می گیرد.شاخص گرانروی در مشخص کردن کیفیت و توانایی یک روغن برای کاربرد در گستره های دمایی مختلف حائز اهمیت است.

    روش انجام آزمایش:

    برای بدست آوردن این شاخص از جداول مخصوصی استفاده می شود که دارای دو ستون بوده که یک ستون آن مربوط به گرانروی 40 cst و دیگری گرانروی 100 cst می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.