شاخص گرانروی (V.I)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :

  • هدف از انجام آزمایش:

    شاخص ویسکوزیته (VI) اندازه گیری دلخواه و بدون واحد از تغییر ویسکوزیته سیال نسبت به تغییر دما است. بیشتر برای توصیف رفتار ویسکوزیته-دما روغن های روان کننده استفاده می شود. هرچه  VI کمتر باشد، ویسکوزیته بیشتر تحت تأثیر تغییرات دما قرار می گیرد. هرچه VI بالاتر باشد، ویسکوزیته در نوسانات دما پایدارتر می ماند.

    روش انجام آزمایش:

    برای بدست آوردن این شاخص از جداول مخصوصی استفاده می شود که دارای دو ستون بوده که یک ستون آن مربوط به گرانروی 40 cst و دیگری گرانروی 100 cst می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.