سیستم هیدرولیک

امروزه ارزيابي و كنترل سطح تميزی روغن (Cleanliness Level) سيستم های مكانيكي حساس از مهمترين فاكتورهای مطرح در برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن می باشد. بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده در بيش از 75% موارد، فرسايش غير عادي و نقص همه سيستم های مكانيكی ناشي از آلودگي روغن می باشد. ميزان درجه حساسيت سيستم های مكانيكي به آلودگی روغن بستگي به تلورانس ها، مكانيزم و متالورژي قطعات هر سيستم دارد. لذا انجام مستمر آزمايش سطح تميزی روغن سيستم های فوق، بسيار ضروری می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.