سوگند نامه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ای شکافنده بحر علم، خداوند باقر، خداوند حلم، به درگاه پاک و مقدست شکر می گوئیم که الطاف بی پایانت را شامل حال ما نمودی و ما را وارد حرفه ارزشمند صیانت ازماشین آلات، تجهیزات صنعتی و ترانسفورماتورها بعنوان یکی از سرمایه های ملی گردانیدی.
ما پرسنل شرکت فنی مهندسی نوین نت پارس بعنوان متخصصین  فن آوری نوین پایش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات از طریق آنالیز روغن (OCM) سوگند یاد می کنیم،
کلیه حقوق و تکالیفی که درقالب استاندارد های ملی و بین المللی، برابر الزامات انجام آزمون های آنالیز روغن های صنعتی و غیر صنعتی و سایر مشتقات نفتی، انواع هیدرو کربن ها و مواد مصرفی ماشین آلات بر عهده ما گذاشته شده است را در نهایت راستی و درستی رویه جاری خود قرارداده و مدافع حقوق مصرف کنندگان باشیم.
شرافت ما، وثیقه این سوگند است.

                                          شرکت فنی و مهندسی نوین نت پارس

 

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.