سولفور خورنده (Corrosive sulfur)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D1275 B
IEC 62535
DIN 51353
ISO 5662

 • هدف از انجام آزمایش:

  حضور سولفور خورنده در روغن باعث تشکیل ترکیباتی نامحلول در روغن میشود که بصورت
  لجن و رسوب در آمده و میتواند بر سطوح فلزی رسوب کند.فلزات تنها سطوحی نیستند که
  تحت تأثیر گوگردخورنده و واکنش پذیر قرار میگیرند. واکنش گوگرد با کاغذ پیچیده شدهبر
  سطح مس باعث می شود برخی ازترکیبات که رساناها هم هستند مانند مس یا آلومینیوم به
  سطح کاغذ منتقلشوند و در برخی موارد، انتقال میتواند گسترده باشد،حضور این ترکیبات
  رسانا باعث میشود تا کاغذ نتواند نقش عایقی خود را به خوبی ایفا کندو باعث نابودی
  ترانسفورماتور شود

  روش انجام آزمایش:

  در این تست 250 میلی لیتر روغن با نوار مسی که صیقل شدهاستفاده میگردد روغن بانیتروژن به
  مدت 1 دقیقه خشک میگردد و نمونه مسی به مدت 19 ساعت در دمای 140 درجه سانتی گراد قرار
  میگیرد. تغییر رنگ نوار مس نشان دهندهی خوردنده بودن و یا غیر خورنده بودن روغن میباشد.
  این آزمایش تا حد زیادی تحت تاثیر حضور اکسیژن است. حضور اکسیژن باعث عدم تشکیل
  ترکیبات گوگردی و نتیجه نامناسب میشود، بنابراین این تست باید با حضور نیتروژن انجام شود

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.