سنجش ذرات فرسایشی PQ

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D8184

 • هدف از انجام آزمایش:

  از جمله روش هایی که به منظور بررسی ذرات بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد روش PQ است که بر اساس اندازه گیری ذرات فرسایشی با خاصیت آهن ربایی در روغن استوار است.این آزمایش به عنوان یک معیار ضروری برای سنجش وضعیت تجهیزات بکار برده می شود.این آزمون در واقع به عنوان یک روش برای اندازه گیری میزان ذرات فرسایشی آهنی در نمونه های روغن صرف نظر از اندازه و شکل ذرات بکار برده میشود.این روش به عنوان یکی از آزمون های جانبی CM مورد استفاده قرار میگیرد و صرفا جهت برآورد تقریبی بخشی از ذرات فرسایشی آهنی موجود در روغن بوده و به هیچ وجه نمیتواند ذرات فرسایشی مهم موجود در نمونه روغن نظیر مس،آلومنیوم،کروم و غیره که نشان دهنده فرسایش فرسایش قطعات حساس هستند را تشخیص دهد.

  روش انجام آزمایش:

  PQ ذرات آهنی کل (همه اندازه ذرات) و سرعت رسوب ذرات برحسب چندین اندازه گیری طی زمان را ارائه می دهد.

  این روش نیازی به آماده سازی نمونه ندارد.

  در این روش ذرات فرسایشی آهنی مستقیما از طریق قرار دادن ظروف نمونه روی دستگاه اندازه گیری می‌شود

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.